Firmast

AS KOHIMO on spetsialiseerunud naftasaaduste ja puistainete terminalide ehitamisele.

Põhitegevuse hulka kuuluvad tööd:

 • Ohtlike vedelike hoidmiseks kuni 50 000 m3 mahutite valmistamine ja montaaž
 •  Raudtee estakaadide metallkonstruktsioonide valmistamine ja montaaž
 • Tehnoloogiliste torustike valmistamine ja montaaž
 • Seadmete, s.h. surveseadmete montaaž
 • Pumplate montaaž
 • Tugimetallkonstruktsioonide valmistamine ja montaaž, eksport torustike torude montaaž

Teine AS KOHIMO tähtis suund on metallkonstruktsioonide valmistamine ja montaaž tööstusettevõtetele:

 • Tootmishoonete metallkonstruktsioonid
 • Galeriid ja puistetornid
 • Korstnad
 • Kaitsekatted
 • Vaikoorikud

Metallkonstruktsioonide puhastus- ja värvimistöid teostavad spetsiaalsed kvalifitseeritud firmad.

Viimastel aastatel on AS KOHIMO arendavaks tegevuseks olnud erinevate detailide tootmine:

 • Gaasilõikusega
 • Plasmalõikusega
 • Vesilõikusega
 • Painutamisega
 • Stantsimisega
 • Valtsimisega

AS KOHIMO teostab surveanumate valmistamise vastavalt EU Direktiivi 97/23 ja standardi EN 14015 nõuetele.

AS KOHIMO omab spetsiaalsete seadmetega tootmis - ja transportbaasi (2364 m²) - Tallinna montaažijaoskond ja laoplatsid (3888 m²), Kohtla-Järve montaažijaoskond.

Üle 200 inimest koosnev personaal omab vastavat kvalifikatsiooni AS KOHIMO poolt pakkuvate tööde teostamiseks.

Kehtivad Sertifikaadid:

ISO 9001:2008 Kvaliteedi Juhtimissüsteem

EN ISO 3834-2:2005

EN 1090-2 EXC3-klass.

AS KOHIMO katselabor on akrediteeritud (EAK tunnisus nr. L014) NDT keevisliidete kontrollimiseks VT, PT, MT, RT meetoditega.

MKM MTR registris AS KOHIMO omab järgmiseid registreeringud:

1

ST10048137-0001

Surveseadmetööd

2

GT10048137-0001

Gaasitööd

3

GP10048137-0001

Gaasipaigaldise ehitamine

4

EH10048137-0001

Ehitamine

5

EJ10048137-0001

Ehitusjuhtimine

6

EP10048137-0001

Projekteerimine

7

EO10048137-0001

Omanikujärelevalve

8

MT10048137-0001

Masinatööd

Detailselt:  http://mtr.mkm.ee    

KOHIMO AS kvaliteediala poliitika on sõnastatud järgmisel viisil:

 • Tellijate nõuete soovide selgitamine ja täitmine, valmistatud toodangu kohta seadusandlusaktide nõuete täitmine;
 • AS KOHIMO kvaliteedi juhtimissüsteemi moodustamine, vastavalt ISO 9001:2000 nõuetele, selle juurutamine ja pidev parandamine.
 • Struktuurjaoskondade ja kogu firma kvaliteedi eesmärkide määramine, täitmine ja analüüs.
 • Kvaliteedi süsteemi väljatöötamine, juurutamine ja töökorra toetamiseks vajalike ressursi määramine ja esitamine;
 • AS KOHIMO firma töötajate töö efektiivsuse tõstmine protsessi kaasamise, tunnustamise ja ergutuse teel;
 • Firma töötajatele soodsa töökeskkonna moodustamine, s.h. töö- ja tasustamistingimus;
 • Valmistatud toodangu kvaliteedi maksimaalseks tõstmiseks võimalike uute tehnoloogiate ja seadmete kasutamisega.

AS KOHIMO kvaliteet tähendab:

-         Tellija saab õigeaegselt toodangu, mis on valmistatud vastavalt projektile ja kehtivatele normidele;

-         hea ettevalmistus ja õige valmistamine;

-         iga töötaja teab oma kohustusi ja vastutust;

Kvaliteedi eesmärgid.

AS KOHIMO kvaliteedi eesmärgid töötatakse välja kahel tasemel:

 • Põhi- ja üldeesmärgid  vastavalt AS KOHIMO kvaliteedi poliitikale
 • Jaoskondade kvaliteedi eesmärgid töötatakse välja firma kvaliteedipoliitika, üldeesmärgi ja kvaliteedi andmete analüüsi alusel.

AS KOHIMO kvaliteedi põhi- ja üldeesmärgid:

 • Tellimuste arvu suurendamine.
 • Tarbijate rahulolu saavutamine.
 • Tootmise rentaabluse tõstmine.
 • Firma aastakäibe suurendamine.
 • Eksportturgude laiendamine.
 • Osakondade ja kogu firma tegevusalade laiendamine.
 • Firma kõrgkvalifikatsiooniga spetsialistide arvu suurendamine. 

 

Partnerid

 • Eesti Energia Õlitööstus
 • Alexela terminal
 • Vesta
 • Termentum
 • VKG
 • Alexela Sillamäe
 • Oiltanking
 • Petkam
 • Zincpot
 • Permarine
 • Alexela Logistics
 • Neste oil
 • Horizon
 • Dry Bulk Terminal
 • Vent Bunkers
 • Ventspils
 • Wärtsilä